Algemene Voorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer

Meer informatie over EMZ Little Kameleon en de door haar geleverde producten & diensten is te vinden op de website www.little-kameleon.be.

2. Definities

 • Onder verlener wordt verstaan de persoon die artikels ter beschikking van Little Kameleon stelt.
 • Onder verkoper wordt Little Kameleon verstaan.
 • Onder koper wordt verstaan een derde partij die de artikels via de webshop aankoopt.
 • Onder werkdag wordt verstaan elke dag van de week uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen.
 • Onder kalenderdag wordt verstaan elke dag van de week.
 • Onder artikel(s) wordt verstaan de kledingstukken en speelgoed die in consignatie worden gegeven en verkocht worden.

3. Toepassingsgebied van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen de verkoper en iedere verlener of koper die artikels aan de verkoper in consignatie levert of via de webshop afneemt.

De verlener wordt geacht door afgifte van artikels in consignatie en de koper door plaatsing van een bestelling via de webshop, deze algemene voorwaarden net als alle bijzondere voorwaarden van de verkoper, voorafgaand en volledig te accepteren en zonder voorbehoud.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij de verkoper voor de uitvoering ervan tussenpersonen en/of derden heeft ingeschakeld.

Deze tussenpersonen of derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van verlener en koper.

Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

De verkoper heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De verlener en koper dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.

Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

4. Overdraagbaarheid

De verkoper is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de verlener en de koper.

5. Herroepingsrecht

De koper heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel, overeenkomstig het Belgisch wetboek van economisch recht.

Zie ook de rubriek Retourneren.

6. Specifieke bepalingen voor de aankoop van de artikels

Om artikels te kunnen bestellen op www.little-kameleon.be dient de koper aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • minstens 18 jaar zijn;
 • naam, adres, telefoonnummer, e mailadres, adres, betalingsgegevens en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling;
 • indien betaling met een betaalkaart, moet de koper eigenaar of gevolmachtigde houder zijn van een geldige betaalkaart om online producten aan te kopen.

De overeenkomst tussen de verkoper en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de door de verkoper gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

De verkoper behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren, te annuleren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures, problemen bij vorige orders of elke andere geldige reden. In dergelijke gevallen kan de verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

De verkoper bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Deze orderbevestiging vermeldt met name de datum van de bestelling, het bestelde artikel, de aankoopprijs, vermeerderd met de kosten, en de leveringsvoorwaarden. De door de verkoper geregistreerde gegevens, alsmede de orderbevestiging, vormen het bewijs van de contractuele betrekkingen tussen de partijen.

Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling van artikels gekocht bij de verkoper gebeurt uitsluitend per voorgestelde betaalmiddelen.

De verlener blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling door de koper aan de verkoper.

In geval van niet tijdige betaling is de verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

7. Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten

 • De verkoper zal de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na bestelling via de webshop, ter verzending naar het opgegeven adres aanbieden.
 • Voor leveringen buiten Brussel werkt de verkoper met bpost, voor leveringen binnen Brussel met een fietskoerierdienst.
 • De koerier komt op werkdagen tussen 9.00 en 20.00 uur op het opgegeven adres langs en overhandigt het (de) pakje(s) aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die op het aangegeven adres aanwezig is.
 • De levering gebeurt tegen een vaste vergoeding (verzend- en handlingskosten) van 5,7 € per bestelling. Bestellingen boven de 65 € worden gratis aan huis geleverd.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper en de koerierdienst heeft kenbaar gemaakt. De koper dient de verkoper op de hoogte te stellen (per email) van een adreswijziging. Zolang de verkoper geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de koper geacht woonachtig te zijn op het laatste bij de verkoper geregistreerde adres.
 • Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren artikels op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze artikels betreft, over op de koper.
 • De koper is verplicht de door de verkoper geleverde artikels af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking wordt gesteld. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de artikels op te slaan voor rekening en risico van de koper.
 • De levering van de bestelling wordt pas gestart nadat de betaling is ontvangen.
 • De verkoper levert voorlopig enkel in België.
 • Er kan ook voor gekozen worden om gratis op afspraak de bestelling af te halen in het atelier van de verkoper op de site van See U. De ophaalmomenten zijn de volgende:
  • Vrijdag van 10u tot 16u op afspraak
  • Of elke andere werkdag op afspraak
 • De bestelling ophalen kan enkel nadat de betaling gefinaliseerd is. Een afspraak wordt per mail op het adres hello@little-kameleon.be of per telefoon op het nummer 0480 67 04 66 vastgelegd.

8. Verlies en schade door verzending

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via de koerierdienst. De artikels worden op een dusdanige manier verpakt dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. De pakjes die via bpost verstuurd worden zijn voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de koper problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de koerier met vermelding van deze unieke barcode.

9. Productinformatie

 • Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de koper rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De maten worden vermeld zoals op het label in de kleding, bij twijfel kan de koper contact opnemen met de verkoper via hello@little-kameleon.be.
 • Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de koper rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De maten worden vermeld zoals op het label in de kleding, bij twijfel kan de koper contact opnemen met de verkoper via hello@little-kameleon.be.
 • De door de verkoper aangeboden artikels verkeren in goede staat en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven.
 • Eigen aan tweedehands spullen is dat deze gebruikssporen kan vertonen.
 • Op het moment van terbeschikkingstelling, dient de koper de artikels te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan hello@little-kameleon.be te melden onder vermelding van het bestelnummer en een beschrijving van het artikel. We zoeken samen naar een oplossing.
 • Informatie, afbeeldingen, andere mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de artikels die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website.
 • Bij elk artikel wordt de beschikbaarheid aangegeven. De verkoper doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt wegens onopzettelijke foutieve stock gegevens. In deze gevallen zal de verkoper u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • Het is mogelijk dat de verkoper op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

10. Omstandigheden die wij niet in de hand hebben

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • De verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn de betrokken partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • De verkoper zal al het mogelijke doen om haar verplichtingen na te komen.

11. De prijs

 • Voor het afrekenen worden de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendings, – administratie en reservatiekosten worden apart vermeld.
 • Als de verkoper met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is de verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de verkoper niet verplicht het artikel volgens de foutieve prijs te leveren.

12. Gebreken

De koper moet de artikels onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde artikels aan de overeenkomst beantwoorden:

 • Werden de juiste artikels geleverd?
 • Voldoen de geleverde artikels aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal tweedehands gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd (welke niet vermeld werd bij het artikel op de webshop), dan dient de koper deze binnen 7 werkdagen na levering aan de verkoper te melden.

13. Aansprakelijkheid

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • De verkoper levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de verkoper de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • De verkoper kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de verkoper contacteren via mail of telefoon.
 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De verkoper geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • De verkoper kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De verkoper verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. De verkoper draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.
 • De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging, diefstal of verlies van de artikels.
 • De verkoper is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van de verkoper. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

14.Persoonsgegevens & Privacy

Zie onze Privacy Policy.

15. Intellectuele Eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. behoren toe aan de verkoper of rechthoudende derden.

16. Geschillen

Mochten de koper of de verlener ontevreden zijn over de werking en dienstverlening van de verkoper kan de koper of de verlener dit te laten weten via hello@little-kameleon.be.

Geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

17. Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot terugbetaling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

De verkoper behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 werkdagen.